Co to jest DELEGATE
DELEGATE co to jest
Co znaczy Function pointer in .NET? Definicja Delegate akronim od Delegate Pointer to a function in.

Akronim Delegate co to znaczy

Definicja Function pointer in .NET: Delegate Pointer to a function in .NET.

Czym jest Function pointer in .NET znaczenie w Słownik informatyka F .